O nás

Neďaleko centra Košíc v severnej časti mesta v príjemnom prostredí zelene na Čermeľskej ulici je umiestnený športový a podnikateľský areál akciovej spoločnosti Lokomotívy Košice.
Táto spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, 
uzatvorenou dňa 30. apríla 1997. 
Spoločnosť začala činnosť  5. júna 1997. Jej jediným zakladateľom bolo občianske združenie - TJ Lokomotíva Košice.

Cieľom akciovej spoločnosti je poskytovať kvalitné služby v oblasti telesnej kultúry, prevádzkovať a prenajímať športové objekty: 
futbalové ihriská, basketbalovú telocvičňu,  stolnotenisovú halu, 
tenisové kurty a posilňovňu.
Využívať športové objekty  areálu môžu domáci
a zahraniční záujemcovia, všetky vekové skupiny obyvateľstva.

Predmet podnikania:

- prevádzka a prenájom športových a telovýchovných zariadení

- prevádzka a prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov

- reklamná a propagačná činnosť

- ubytovacie služby a predaj hotelového minima

- reštauračné služby

- parkovacie služby


Orgány spoločnosti:

Valné zhromaždenie.

Je najvyšší orgán spoločnosti, zložený zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Činnosť a pôsobnosť valného zhromaždenia upravujú stanovy spoločnosti.


Predstavenstvo:

Ing. Hric Vladimír - predseda predstavenstva

Ing. Fröhlich Dezider - podpredseda predstavenstva

Ing. Hric Matej - člen predstavenstva

p. Kolesárová Veronika - člen predstavenstva

Ing. Kováčik Ján - člen predstavenstva


Dozorná rada:

Ing. Fröhlich Tibor - predseda dozornej rady

p. Atanasov Mikuláš  - člen dozornej rady

Ing. Marcinko Vladimír - člen dozornej rady


LOKOMOTÍVA a.s. Košice, Čermeľská 1, 040 01 Košice

IČO: 36 174 173 DIČ: 2020056522 IČ DPH: SK2020056522 

zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel Sa, vložka č. 872/V


TJ Lokomotíva Košice, Čermeľská 1, 040 01 Košice

IČO: 31 942 351 DIČ: 2020491990 IČ DPH: SK2020491990 

registrovaná na MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-1938 dňa 24.07.1990


Lokomotíva DEDINKY a.s., Dedinky 107, 049 73

IČO: 36 188 964 DIČ: 2020036964 IČ DPH: SK2020036964

zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel Sa, vložka č.: 1042/V